การส่งเสริมTQF1ด้านคุณธรรมจริยธรรม คือ ความตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รับผิดชอบต่อหน้าที่ ความอดทน มีความมุ่งมั่น ขนาดฝนตกนักศึกษายังทุ่มเทมาก และศตวรรษที่21 คือ Collaboration Teamwork and Leadership : ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ Communication Information and Media Literacy : ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ และCompassion : มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานสำคัญของทักษะขั้นต้นทั้งหมด และเป็นคุณลักษณะที่เด็กไทยจำเป็นต้องมีของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 1 คน นักศึกษา 21 คน ขอบใจนักศึกษาและทีมสโมสรนักศึกษามากๆนะคะ

 

ความคิดเห็น