เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 วิพากษ์หลักสูตรระยะสั้น ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คืออาจารย์ Zhao Xiaowen จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร และอีกท่าน คือ อาจารย์กิตติธรา พวงธนะสาร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

 

 

 

 

ความคิดเห็น