วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕
ขอขอบคุณ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย ให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๑๖๔ คน ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ บรรยายในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ”

ความคิดเห็น