วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ฟังการบรรยายในหัวข้อ “สอนปังทุกยุคด้วย Active Learning” โดย รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  จัดขึ้นโดย EDUCA

ความคิดเห็น