เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ได้รับเชิญจากมหาวิทยาราชภัฏสุรินทร์ บรรยายเรื่องการวิเคราะห์บทเรียน การจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน เพื่อสร้างงานวิจัยประกอบการขอเลื่อนวิทยฐานะสำหรับครู

ความคิดเห็น