ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เข้าร่วมประชุมอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ในการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ตึก 19 ชั้น 4

ความคิดเห็น