เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในวันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคาร 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ความคิดเห็น