วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ โดยเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ทำบุญตักบาตรคณะครุศาสตร์ พรงสงฆ์ ๙ รูป
กิจกรรมที่ ๒ ร่วมกล่าวต้อนรับและให้กำลังใจนักศึกษาชั้นปีที่ ๑
กิจกรรมที่ ๓ ร่วมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ความคิดเห็น