วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565
09.00 – 15.00 น.

กิจกรรมที่ 2 PLC ความก้าวหน้าในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการวิจัยแบบออนไลน์

ห้องย่อย : โดย อาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาภาษาไทย
คุณครูแต่ละคนนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ฯ อาจารย์นิเทศก์ประเมิน
และให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข

การปฏิบัติการนิเทศและติดตามการพัฒนาครูระยะเข้าสู่วิชาชีพ
ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา เครือข่ายย่อย บุรีรัมย์รุ่นที่ 5 (บรรจุปี พ.ศ. 2563) รอบ 2 (ออนไลน์)

ความคิดเห็น