วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ติดตามการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นที่ 5 (บรรจุปี พ.ศ. 2563) รอบ 2 เครือข่ายจังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น