วันที่ ๔ พฤาภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ร่วมประชุม Chevron -SEAMEO Best Practices Forum : Core Teaching Practices for Pre-service Teacher Education (Virtual) พัฒนาความลุ่มลึกทางวิชาชีพครูก่อนประจำการด้วย Core Teaching Practices โดยได้รับเกียรติจาก ดร. Pam Grossman เป็นวิทยากรหลัก และได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนจากท่านคณบดี ศึกษานิเทศก์ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีกหลายมหาวิทยาลัย ได้รับความรู้ใหม่ๆ และความคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับการฝึกสอน

ความคิดเห็น