โครงการปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565   ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting

 

ความคิดเห็น