เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการ
ในวันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคาร 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ความคิดเห็น