เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับนานาชาติ The 3rd International Conference on Humanities and Social Sciences: Roles of Humanities and Social Sciences in SDGs via Community Engagement. จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 25 เมษายน

ความคิดเห็น