อบรมสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น หลักสูตรชุมชนระยะสั้นเชิงสหวิทยาการ วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ Google meet 

วิทยากร ดร.วิภาดา ทองธรรมสิริ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น