วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและ เพื่อพัฒนาครูระยะเข้าสู่วิชาชีพกลุ่มสาระสหวิชา รุ่น ๕ (บรรจุปี พ.ศ. ๒๕๖๓) รอบ ๑ โดยมีวิทยากร

ความคิดเห็น