วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ได้รับเกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ดำเนินการ การประกวด Best Practice PLC สะท้อนผลการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการระหว่าง TPCK, CLIL, PBL และ CBL รูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการการประชุมวิชาการ Conference เพื่อพัฒนาครูระยะเข้าสู่วิชาชีพตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุรภาพการศึกษา รุ่นที่ ๕ (บรรจุปี พ.ศ. ๒๕๖๓) รอบ ๑ ร่วมกับเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่มสาระสหวิชา : กลุ่มที่ ๕ คหกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และอุตสาหกรรมศิลป์

ความคิดเห็น