สาขาวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรม “การสร้างคอนเทนต์ให้ทัชใจผู้ติดตาม” ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรระยะสั้น “ภาษาและการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ” กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก

วันนี้ (23 เมษายน 2565) รองศาสตราจารย์ ดร. อัครพนท์  เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “การสร้างคอนเทนต์ให้ทัชใจผู้ติดตาม” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหัวข้อหนึ่งในหลักสูตรระยะสั้น “ภาษาและการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ” สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 54 คน ประกอบบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา จำนวน 9 สถาบัน  บุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 15 สถาบัน และมาจากภาคเอกชน จำนวน 11 องค์กร

 

รศ.ดร. อัครพนท์ กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเป็นนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ ที่ต้องการสร้างทางเลือกในการศึกษาให้ผู้เรียน ให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายตามความสนใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายดังกล่าว จึงได้สนับสนุนการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น และอยู่ในระหว่างการดำเนินการออกระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเก็บสะสมหน่วยกิตจากการเรียนในหลักสูตรระยะสั้นได้ ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นแล้วมากกว่า 40 หลักสูตร หลักสูตรระยะสั้นภาษาและการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ ที่ดำเนินการในวันนี้ในรูปแบบออนไลน์ นับเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ว่า webinar คือ การสัมมนาออนไลน์ที่ผู้นำเสนอสามารถพูดคุยปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ได้ ถือเป็นอีกหนึ่งวิถี New Normal ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

 

หลักสูตรระยะสั้น ภาษาและการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การ เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนทางสังคมและเศรษฐกิจ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สามารถเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียนและระบบออนไลน์ สามารถเรียนได้ครบ 45 ชั่วโมง เพื่อเทียบเป็นรายวิชาเรียนได้ 1 รายวิชา หรือ เลือกเรียนเฉพาะบางหัวข้อที่สนใจได้

 

ด้านผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ หน่วยงานต่าง ๆ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชาสัมพันธ์องค์การเป็นจำนวนมาก บางครั้งก็พบว่าการดำเนินการดังกล่าวมีการใช้ภาษาที่ผิดพลาด ส่งผลให้การประชาสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นการสร้างภาพลบมากกว่าที่จะได้ประโยชน์ หรือบางครั้งการสื่อสารก็ไม่ได้รับการตอบรับเราจะมีวิธีจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างไร เราจึงได้พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นนี้ขึ้นมาเพื่อตอบแก้ปัญหาดังกล่าว ทุกท่านที่ผ่านการเรียนรู้ครบตามหลักสูตรนี้ก็เชื่อว่าจะสามารถเป็นผู้นำด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารองค์การได้

 

ความคิดเห็น