ชุดฝึก “อ่านออกเขียนได้”

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1anX938lif8DbwEmOkeMakuemeTEv4MHu?fbclid=IwAR2IwsUHggEtWiRDDT5iTn_G4BPQdor3vlxJ4EQHiLGAkWaRW40WxH11JcM

ในโครงการการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการอ่านออกเขียนได้และ
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. (2563). ชุดฝึก อ่านออกเขียนได้. บุรีรัมย์ : บริษัท โรงพิมพ์วินัย 2509 จำกัด.

 

 

 

 

ความคิดเห็น