วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 หลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการเสวนานิทานพื้นบ้านไทยกับการสร้างมูลค่าเพิ่มในชุมชน ซึ่งในกิจกรรมนี้ข้าพเจ้าได้รับเกียรติให้บรรยายเรื่อง นิทานไทย ๆ กับคุณค่า มูลค่า และประเมินค่า

 

ความคิดเห็น