วันที่ 9 เมษายน 2565 ได้เข้าร่วมโครงการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการทำวิจัยอย่างมีคุณภาพ โดย รศ.ดร.อิทธิพัทธ์  สุวทันพรกูล จากภาควิชาการวัดผลและประเมินผล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความคิดเห็น