คอลัมน์ “อ่านหนังสือเล่มนี้เถอะที่รัก”
อาจารย์อุภาวัณณ์ นามหิรัญ ผู้เขียน
ชวนอ่านวรรณกรรมเข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ ปี 2564 เรื่อง “วรรณกรรมที่แท้จริงน่ะ ต้องใช้คอมพิวเตอร์เขียนเท่านั้นไม่รู้หรือ เล่ม 1”
จุลสารฦๅไทย ฉบับที่ 5 ปี 2565
จุลสารสาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น