11 เมษายน 2565

ร่วมงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2565

จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

  • พิธีเปลี่ยนผ้าอังสะพระพุทธสัพพัญญูสุคโต ณ ลานประดิษฐานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต
  • ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ และร่วมกิจกรรมการประกวด ทีมส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย ณ ลานไทร เรือนไทยอีสาน ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

 

 

ความคิดเห็น