การศึกษาการสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์ด้วยกระบวนการโซลเจลที่มีต่อ การยับยั้งการเจริญของเชื้อราก่อโรคราแป้งในใบหม่อน

ผู้วิจัย : รัตนาภรณ์ สมฤทธิ์, วรุตม์ คุณสุทธิ์, อารีรัตน์ เมืองแสน, มณีณุช ประโกสันตัง, ปาริชาติ น่วมไธสง และ เอกสิทธิ์ สุทธะพินทุ

 

ความคิดเห็น