วันที่ 4 เมษายน 2565 ข้าพเจ้าได้ไปศึกษาดูงานห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร สิ่งที่ได้รับ เป็นการพัฒนาตนเองเพื่อนำมาใช้ในการจัดห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น