ฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “แนวทางการวิจัยกวีนิพนธ์ไทย” ในวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่านโปรแกรม Zoom

จัดโดย หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความคิดเห็น