วันที่ ๖-๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมภาษาอังกฤษกับครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ และ ๕ วิทยากรโดย อ.วัลภา เลิศเจริญวานิชย์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น