5 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น. โดยประมาณ … ร่วมเยี่ยมชมอาคาร BRU Studio เป็นอาคารประกอบไปด้วย ห้องปฎิบัติวิทยุโทรทัศน์ ห้องบันทึกเสียง ห้องสตูดิโอภาพนิ่ง และห้องมัลติมีเดีย …..ทั้งนี้เป็นการ📚บูรณาการศาสตร์ สามสาขาวิชาจากสามคณะฯเพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน       🎬สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ  🖥สาขาวิชาศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   📹สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์

ความคิดเห็น