วันที่ ๗ เมษษยน พ.ศ. ๒๕๖๕
เข้าเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดียแบบ interactive
ในรูปแบบ Teams จัดโดยสาขาเทคโนโลบีเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น