อบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดียแบบ interactive
จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 7 เมษายน 2565

ความคิดเห็น