ทดสอบระบบประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เพื่อให้การใช้งานระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเต็มประสิทธิภาพ
ในวันที่ 7 เมษายน 2565

ความคิดเห็น