เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาตนเองเรื่อง ระบบ REG
วันที่ 6 เมษายน 2565
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หงศ์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น