โครงการพัฒนาอาจารย์ทางด้านวิจัยเรื่อง “บทความแบบไหนถึงจะ GO INTER” เพื่อสนับสนุน สร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรนักวิจัยได้มีการส่งบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติเพิ่มมากขึ้น

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ บรรณาธิการวารสาร Manusya: Journal of Humanities, รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ บรรณาธิการวารสาร LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิศร์ ตั้งกิจเจริญกุล บรรณาธิการวารสาร rEFLections จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Facebook Live  ในวันที่ 5 เมษายน 2565

ความคิดเห็น