สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

นายคชาธร วงศ์นิมิตร

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสร้างดิจิทัลคอมเมนต์อย่างง่ายด้วยโปรแกรม WordPress (7 ชั่วโมง)

ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565

ความคิดเห็น