วันที่ 2 เมษายน 2565 ร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย  พร้อมทั้งกำกับและให้คำแนะนำนักศึกษาในการผลิตคลิปข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว …..สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม “วันอนุรักษ์มรดกไทย” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมศิวาลัย ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ และเวทีราชภัฏภิรมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมแต่งกายชุดผ้าไทยสีม่วงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถวายสดุดี “วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริม เผยแพร่ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างองค์กรภายในสถาบัน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมในสถาบันการศึกษา ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 68 รูป พิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด พิธีถวายราชสดุดี “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” การแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ โดยสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ และปิดท้ายด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยนาฏการ 2564 นาฏยประดิษฐ์ ครั้งที่ 13 โดยสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์

ความคิดเห็น