ในระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2565 เป็นวิทยากรอบรมการทดลองใช้งานหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตร (โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์) เรื่องการใช้งานโปรแกรม GeoGebra ในการสร้างรูปทรง 3 มิติ ณ ห้องประชุมหงส์พันธุ์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น