ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตครูฟิสิกส์ ที่มีความรอบรู้เนื้อหาด้านฟิสิกส์ที่ทันสมัย มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และยึดมั่นในจริยธรรมวิชาชีพ

ความสำคัญ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตโดยการพัฒนาความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อสร้างทักษะกระบวนการทางฟิสิกส์ สามารถประยุกต์ความรู้ไปจัดการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพตามฐานสมรรถนะ เหมาะสมกับความเป็นครูในศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ดังนี้

1. มีความรู้ด้านฟิสิกส์ที่ทันสมัย สามารถประยุกต์และบูรณาการศาสตร์ทางฟิสิกส์โดยใช้ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ มีความรู้พื้นฐานด้านการวิจัย เพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างถูกต้อง

2. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีจรรยาบรรณตามวิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ

3. มีความเชี่ยวชาญและทักษะกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ และบูรณาการศาสตร์ฟิสิกส์ในการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้

4. มีความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ฟิสิกส์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

5. มีภาวะผู้นำ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีจิตอาสา และสามารถร่วมงานกับบุคคลอื่นได้

เว็ปไซต์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น