🎉30 มีนาคม 2565 รายงานความก้าวหน้า โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

🥰ขอคุณคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ ดร.คคนางค์ ช่อชู ผู้อำนวยการสำนักงานบริการทางวิชาการ มากมายค่ะ

ความคิดเห็น