อาจารย์ชนินาถ ทิพย์อักษร์ ร่วมกับ อาจารย์จตุพร จันทารัมย์ อาจารย์อนงค์ ทองเรือง และอาจารย์กิตติกร ฮวดศรี ได้นำนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่ เพื่อศึกษาบริบทของชุมชน ในการพัฒนาชุมชน ในโครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 3 ณ ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น