เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย เทคนิคการเขียนตำรา  ทำอย่างไรให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผ่าน Zoom Meeting และห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา วันที่ 28 มีนาคม 2565

ความคิดเห็น