วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยฯวันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยฯ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายในและภายนอกสถาบัน

👉 ช่วงเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

อบรมสัมมนา เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายในและภายนอกสถาบัน บรรยายโดยวิทยากร ดร.จะเด็ด สุขดี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

👉 ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. ร่วมรับฟังการบรรยายรื่เอง การส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ตามหลักเกณฑ์ฯ ประกาศ ก.พ.อ. ปี พ.ศ. 2565 

เรื่อง การเขียนตำรา ทำอย่างไรให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดย รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน ผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ

และร่วมรับฟังการเสวนา “การเขียนตำรา / หนังสือ / งานวิจัย …..ทำอย่างไรให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ?” โดยวิทยากรร่วมเสวนา ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา อาคาร 25 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

 

ความคิดเห็น