ฟังบรรยายโครงการ “การประชุมสัมมนาวรรณคดีไทย”

 

วันที่ 26-27 มีนาคม 2565

เวลา 08.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น