วิทยากรบรรยายโครงการ “การประชุมสัมมนาวรรณคดีไทย”

หัวข้อบรรยาย “สายธารวรรณกรรมเขมรร่วมสมัย”

วันที่ 27 มีนาคม 2565

เวลา 08.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย

 

ความคิดเห็น