ในระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2565 เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำ (Core trainer) โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ โดยมีความร่วมมือของ 10 หน่วยงาน ประกอบไปด้วย สสวท. สพฐ. สวทช. มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ. รร.มหิดลวิทยานุสรณ์. ศึกษานิเทศ. ครู สควค. ครู. โรงเรียนศูนย์. โรงเรียนเครือข่าย. 

ความคิดเห็น