คลิปวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ สมุนไพรลูกประคบ บ้านใหม่หมู่ 4 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  จัดทำโดยนักศึกษาวิศวกรสังคม สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

#ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเพื่อรองรับการสร้างวิศวกรสังคมสู่การพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ  ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

ความคิดเห็น