คลิปประชาสัมพันธ์กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง บ้านหนองครอบ ตำบลกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดทำโดยทีมนักศึกษายุวชนอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
              #(กิจกรรมในโครงการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ 2564)

 

ความคิดเห็น