วันที่ 23 มีนาคม 2565 เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตร โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์ (หลักสูตรระยะสั้น) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ 1.รองศาสตราจารย์ ดร.ปริชาติ ประเสริฐสังข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  2.อาจารย์ ดร.รัชนิกร ชลไชยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ 3. คุณครูวราวุธ บุตรรัตน์ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

ความคิดเห็น