คลิปวีดิทัศน์ในรูปแบบของการเล่าเรื่องชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มทอผ้าไหมบ้านลำดวนใต้ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  จัดทำโดยทีมนักศึกษายุวชนอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

#ภายใต้โครงการยุวชนอาสาประจำปี 2564 ในโครงการ  “การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์”

 

ความคิดเห็น