คลิปวีดิทัศน์ตัวอย่างรายการ ” ยุวชนอาสา..พาเลาะ” ผลิตโดยยุวชนอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในโครงการ “การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ”  รายการที่จะพาทุกท่านเลาะไปชม ไปชิม ของดีอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ผลิตรายการโดยทีมนักศึกษายุวชนอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   #ภายใต้โครงการยุวชนอาสาประจำปี 2564 ในโครงการ  “การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์”

ความคิดเห็น