วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ร่วมเป็นกรรมการให้ข้อเสนอแนะการนำเสนองานวิชาการ ระดับปริญญาตรี จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น